Nu Aanmelden

Algemene Voorwaarden

Hoe gaan we om met deze voorwaarden?
Alles vastleggen in voorwaarden kan niet, dat proberen we daarom ook niet. De voorwaarden van Opfris-Rijles.nl zijn daardoor simpel een leesbaar.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van Opfris-Rijles.nl, waarbij wij als “rijschool of Opfris-Rijles.nl” en jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven. Een lesovereenkomst komt tot stand door aanmelding van de leerling via de website en het daadwerkelijk telefonisch of via WhatsApp inplannen van een rijles met de opfris coach. Het aanmelden en afspreken van (opfris)-rijlessen betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.

 

Wat mag je van Opfris-Rijles.nl verwachten?

 • Dat een opfris rijles wordt verzorgd door een opfris coach die voldoet aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen.
 • Dat de rijschool de opfris rijles verzorgt in een moderne en deugdelijke lesauto.
 • Dat de opfris rijles door dezelfde opfris coach wordt verzorgd gedurende de opleiding tenzij er sprake is van overmacht.
 • Dat de opfris rijles wordt gegeven in of met lesvoertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittende.
 • Dat bij het niet tijdig verschijnen van de leerling een wachttijd van 10 minuten in acht zal worden genomen.

 

Wat verwachten we van jou?

 • Dat je tijdens de opfris rijles verplicht alle aanwijzingen van de opfris coach op volgt.
 • Dat je voor je opfris rijles aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats zoals bevestigd in de lesbevestiging die je per e-mail ontvangt.
 • Ben je tien minuten te laat dan vervalt het recht op een vervangende opfris rijles tenzij je de opfris coach hierover vroegtijdig informeert en deze hiermee akkoord gaat. In dat geval zal de verloren tijd van je eigen lesduur verrekend worden. Heb je een opfris rijles van 60minuten gepland en kom je 10 minuten te laat dan zal je rijles 50minuten duren i.v.m. de opfris rijlessen die erna zijn gepland en niet gewijzigd kunnen worden. Je betaald in dit geval wel de volledige lesprijs.
 • Afzeggen van een opfris rijles kan alleen telefonisch bij je opfris coach mits dit conform ons annuleringsbeleid is zoals hierna omschreven.
 • Kan je een opfris rijles niet volgen, geef dat dan zo snel mogelijk telefonisch aan je opfris coach door. Doe je dit 72 uur voor aanvang van de opfris rijles, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat, dan heb je geen recht op een vervangende rijles, ook niet als je ziek bent uitgezonderd van corona gevallen, in dat geval dien je een positieve test te overhandigen waarbij de betaalplicht blijft bestaan en het lestegoed wordt behouden voor een vervolgles. Je dient binnen drie maanden een vervolgles in te plannen wat wordt verrekend met je lestegoed, hierna vervalt je lestegoed.
 • Rijlessen gepland voor in het weekend vallen buiten de 72uurs beleid en worden bij annulering altijd volledig in rekening gebracht i.v.m. beperkte capaciteit.
 • Tijdens de opfris rijles dien je een geldig rijbewijs bij je te hebben en te kunnen overhandigen.
 • Dat je nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen bent die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 

Tarieven en betaling opfris rijles

 • Alle actuele tarieven van Opfris-Rijles.nl kun je terugvinden op deze pagina: https://www.opfris-rijles.nl/kosten-opfriscursus/
 • Je ontvangt na het inplannen van je opfris rijles een factuur per e-mail met daarbij een i-Deal link.
 • Het totaalbedrag dient vóór aanvang van de opfris rijles te worden voldaan ook indien de betaaltermijn later is dan de geplande rijles.
 • Betalingen van rijlessen vinden uitsluitend plaats via i-Deal of handmatig betaling naar het rekeningnummer van Opfris-Rijles.nl zoals vermeld op de website.
 • Opfris-Rijles.nl mag tijdens de duur van de opleiding en overeenkomst haar lesprijs verhogen, je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Als Opfris-Rijles.nl na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft ontvangen is deze gerechtigd administratiekosten te rekenen van € 12,50 per herinnering.
 • Als je in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, kan Opfris-Rijles.nl je vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten met een minimum van € 40,- , gerechtelijk en buitengerechtelijk zijn dan voor rekening van de leerling.

 

Beëindiging lesovereenkomst

 • Zowel de leerling als de rijschool kunnen de rijopleiding in goed overleg beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er gedurende de rijopleiding toch geen goede klik blijkt te zijn of wanneer iemand voor een langere periode geen rijlessen meer kan volgen.
 • In geval van misdragingen van een leerling kan Opfris-Rijles.nl of de opfris coach de rijles of zelfs de gehele rijopleiding beëindigen wanneer het gedrag van de leerling zodanig is dat niet van de rijschool verlangt kan worden deze voort te zetten. De beoordeling en het besluit hierover ligt bij de opfris coach.
 • In bovenstaande gevallen geldt “mits dit tijdens de opfris rijles wordt besloten” dat het volledige lestarief alsnog verschuldigd is, opfris rijlessen die vooruit zijn betaald voor komende rijlessen worden gerestitueerd.
 • Opfris-Rijles.nl hanteert voor rijles tegoeden die nog niet zijn genoten een geldigheidsduur van drie maanden. Eventueel nog openstaande rijles tegoeden komen na deze periode te vervallen.
 • Je aanmelding wordt door Opfris-Rijles.nl als bindend ervaren, tenzij je binnen 24 uur na aanmelding per brief of e-mail ontbindt.
 • Opfris-Rijles.nl kan de overeenkomst ook ontbinden als er om zodanige dringende redenen of overmacht geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal Opfris-Rijles.nl niet genoten lesgelden terugbetalen.

 

Opfris rijles in eigen auto

 • In verband met de veiligheid zal je (intake) eerste rijles altijd in de lesauto plaatsvinden.
 • Je opfris coach bepaald n.a.v. je intake-les of je vervolgles-(sen) in je eigen auto kan plaatsvinden, dit i.v.m. het waarborgen van de veiligheid.
 • Bij rijles in eigen auto dien je te zorgen voor een parkeervignet “voor de lesauto” indien het betaald parkeren betreft op de betreffende locatie.
 • Je eigen auto is tevens ook voor inzittende verzekerd.
 • Doordat er geen dubbele bediening voor de opfris coach aanwezig is blijf je als bestuurder de eindverantwoordelijke.
 • Bij het volgen van een rijles in eigen auto vrijwaar je Opfris-Rijles.nl en de opfris coach van alle financiële en juridische aanspraken van zowel derden als jezelf.
 • Opfris-Rijles.nl en de opfris coach zijn niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van een botsing, aan- of overrijdingen tijdens de opfris rijlessen in eigen auto.
 • De opfris rijlessen in eigen auto zijn uitsluitend bedoeld voor extra motivatie na een degelijk genoten opleiding m.b.t. je rijvaardigheid waarbij je veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

 

Vrijwaring
Opfris-Rijles.nl vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen en verkeersovertredingen die tijdens de opfris rijles in de lesauto hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leerling. Bijvoorbeeld door gebruik van alcohol, verdovende middelen of (genees)middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden zijn van deze vrijwaring uitgezonderd. Dit geldt ook wanneer de leerling niet bevoegd of medisch geschikt blijkt te zijn om een voertuig te besturen of wanneer de schade gevolg is van misdragingen en het niet opvolgen van de instructies.
Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst / aanmelding gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Opfris-Rijles.nl volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.

 

Klachten & Geschillen
Goede communicatie vinden we bij Opfris-Rijles.nl belangrijk. Mocht er een situatie ontstaan waarover de leerling ontevreden is, dan adviseren wij dit zo snel mogelijk persoonlijk te bespreken met de betreffende opfris coach om samen tot een oplossing te komen. Mochten leerling en opfris coach er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan kunnen zij zich voor advies en bemiddeling per e-mail wenden tot Opfris-Rijles.nl via info@opfris-rijles.nl (binnen 48 uur na de ontstane situatie). Indien bemiddeling en het daaruit vloeiende advies van Opfris-Rijles.nl naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt of de betreffende opfris coach de geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling naar de rechter worden gebracht om tot een bindend oordeel te komen voor beide partijen.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

VRIJBLIJVEND AANMELDEN